Relacje i zależność orzeczeń

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 r. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) - orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:

 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U. 2004 r. Nr 39 poz. 353 z późn. zm. ) traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 w/w ustawy , jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 w/w ustawy, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3 oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy, jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, z wyjątkiem orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r., które traktowane są na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.


Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej - wydane przed 1 stycznia 1998r., jeżeli nie utraciły mocy - traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do:

 • I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym - wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. które nie utraciło mocy po tym dniu - jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym - wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. które nie utraciło mocy po tym dniu - jeżeli nie uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.


Ważne orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidztwa, wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby, przekłada się na następujące stopnie niepełnosprawności:

 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidztwa traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o zaliczeniu do III grupy inwalidztwa w związku ze służbą z jednoczesnym orzeczeniem inwalidztwa III grupy z ogólnego stanu zdrowia traktowane jest na równi z lekkim stopniem niepełnosprawności.