Pojęcie szkolnictwa integracyjnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uczniowie posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego w formie kształcenia integracyjnego realizują obowiązek edukacyjny w szkołach integracyjnych.

Dzieci niepełnosprawne uczą się razem ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami. Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W klasie integracyjnej wymaga się ścisłej współpracy nauczyciela wspomagającego z nauczycielem przedmiotu. Uczniowie niepełnosprawni mają zapewnioną pomoc nauczyciela wspomagającego, pedagoga, psychologa, terapeuty, logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej z elementami rehabilitacji ruchowej oraz innych specjalistów. W kompetencji placówki leży opracowanie zajęć, w których z uwagi na potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie uczestniczą nauczyciele i specjaliści.

Szkoły integracyjne obejmują kształceniem uczniów z następującymi typami niepełnosprawności:

  • upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym,
  • autyzmem,
  • zaburzeniami w zachowaniu,
  • zagrożeniem niedostosowaniem społecznym,
  • niepełnosprawnością ruchową,
  • niesłyszące i niedosłyszące,
  • niewidome i niedowidzące.

Klasy integracyjne umożliwiają dzieciom niepełnosprawnym rozwój w warunkach typowej grupy rówieśniczej. Ponadto dzieci zdrowe uczą się tolerancji, niesienia pomocy, wzajemnej współpracy w odniesieniu do swoich niepełnosprawnych koleżanek i kolegów.