Uprawnienia uczniów niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uczniowie niepełnosprawni są zobowiązani razem z innymi uczniami przystąpić do sprawdzianu w szkole podstawowej i egzaminu w gimnazjum. Z tego obowiązku zostali zwolnieni jedynie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi mogą zostać zwolnieni ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

Dostosowanie sprawdzianu i egzaminów do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych polega między innymi na:

  • zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
  • odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu lub egzaminu;
  • dla uczniów niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, przygotowuje się zestawy zadań dostosowane do rodzaju ich niepełnosprawności;
  • zapewnieniu obecności specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, np. tłumacza języka migowego, i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.