Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Organem dbającym o interesy osób niepełnosprawnych jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Sprawuje on merytoryczny nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pełnomocnik jest sekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Powoływany i odwoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Biuro Pełnomocnika w Internecie: www.niepelnosprawni.gov.pl.

Do zadań Pełnomocnika należy m.in.:

 • inicjowanie, nadzór i koordynacja nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy
 • inicjowanie kontroli realizacji zadań określonych w ustawie


Koordynacja zadań polega na:

 • żądaniu od podmiotów informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych dotyczących realizacji zadań
 • organizowaniu konferencji i szkoleń
 • udzielaniu informacji w sprawach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 • opracowywaniu standardów w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie
 • opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów aktów normatywnych dotyczących zatrudnienia, rehabilitacji oraz warunków życia osób niepełnosprawnych
 • opracowywaniu projektów programów rządowych dotyczących rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych
 • ustalaniu założeń do rocznych planów rzeczowo-finansowych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy
 • inicjowaniu i realizacji działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych


Na mocy art. 42 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powołano organ doradczy Pełnomocnika – Krajową Radę Konsultacyjną ds. Osób Niepełnosprawnych. Rada stanowi forum współdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych, organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Członków Rady powołuje i odwołuje – na wniosek Pełnomocnika i uprawnionych organizacji – minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

Zakres działania Rady obejmuje:

 • przedstawianie Pełnomocnikowi propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem
 • przedstawianie Pełnomocnikowi propozycji rozwiązań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych wynikających z faktu niepełnosprawności
 • opiniowanie projektu założeń polityki zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 • opiniowanie projektów aktów prawnych mających lub mogących mieć wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych oraz sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby wydania lub zmiany przepisów w tym zakresie
 • opiniowanie sprawozdań z działalności PFRON
 • opiniowanie rządowych projektów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz informacji o ich realizacji
 • opiniowanie materiałów przedstawianych przez Pełnomocnika
 • przedkładanie Pełnomocnikowi rocznych informacji o działalności Rady


Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON), które stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Zapewnia ono wykonanie zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Adres korespondencyjny:
Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
tel. 22 529 06 01 lub 22 529 06 00