Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzeniem Nr WZ/0151/63/11 z dnia 7 marca 2011 roku Prezydent Miasta Jaworzna powołał Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych.

Do zadań realizowanych przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta d/s Osób Niepełnosprawnych należy:

 • Reprezentowanie Prezydenta Miasta w kontaktach z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowym I organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których działalność adresowana jest do osób niepełnosprawnych
 • Udział w szkoleniach dotyczących zagadnień związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych
 • Inicjowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją programów służących poprawie warunków życia osób niepełnosprawnych
 • Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz pełnej integracji społecznej, aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania izolacji społecznej osób niepełnosprawnych
 • Monitorowanie I analiza zjawisk I problemów w mieście dotyczących osób niepełnosprawnych
 • Realizowanie projektów zawartych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dotyczących osób niepełnosprawnych
 • Prowadzenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin oraz rzecznictwo ich interesów
 • Analiza potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych dotyczących m.in. pełnej dostępności do obiektów użyteczności publicznej, do dóbr i usług umożliwiających uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym
 • Podejmowanie działań ułatwiających osobom niepełnosprawnym aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i sportowym
 • Przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji szczegółowych rozwiązań problemów poruszanych przez osoby niepełnosprawne


Funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta d/s Osób Niepełnosprawnych zgodnie z w/w zarządzeniem sprawuje Maria Materla

Siedziba: ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00 - 15:00, czwartek : 9:00 - 17:00
Telefon kontaktowy: 32 618 18 77
adres korespondencyjny: ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
e-mail: maria.materla@mops.jaworzno.pl

W przypadku nieobecności Pełnomocnika w siedzibie, w/w nr telefonu będzie przekierowany do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie (nr tel. 32 618-18-40), gdzie telefonicznie lub osobiście będzie można składać wnioski i zapytania.