Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzeniem Nr WZ.0050.185.2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku Prezydent Miasta Jaworzna powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.
Działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, tj. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.


Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym, do jej zadań należy:

  • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw tych osób,
  • opiniowanie projektów powiatowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • ocena realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu w kontekście ich skutków dla osób niepełnosprawnych.Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych powołana została na czteroletnią kadencję, składa się z osób reprezentujących działające na terenie miasta Jaworzna organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie liczy 5 członków, obraduje nie rzadziej niż 4 razy w roku.


Skład Rady jest następujący:
1. Ewa Szczepańska - Jagło (przedstawiciel desygnowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Sprawnych Inaczej w Jaworznie) - Przewodnicząca Rady,
2. Monika Włodarczyk - Raczek (przedstawiciel desygnowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Jaworznie)  - Wiceprzewodnicząca Rady,
3. Maria Materla (przedstawiciel desygnowany przez I Zastępcę Prezydenta Miasta) - Sekretarz Rady,
4. Mariola Zych - Walaszczyk (przedstawiciel desygnowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie) - członek Rady,
5. Marek Nowak (przedstawiciel desygnowany przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło w Jaworznie)- członek Rady.