Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności został powołany na terenie miasta Jaworzna pismem Wojewody Śląskiego z dnia 5 września 2002 r. Do zakresu działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Miejski Zespół wydaje:

 • Orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
 • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
 • Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
 • Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.


Przewodniczącego Zespołu powołuje zarządzeniem Prezydent Miasta, natomiast członków Miejskiego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności powołuje i odwołuje zarządzeniem Prezydent Miasta na wniosek Przewodniczącego Zespołu. Kadrę Zespołu stanowią: przewodnicząca zespołu, sekretarz, oraz dwóch pracowników administracyjnych, natomiast obsługę finansowo-kadrową zespołu sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie. Wśród specjalistów wchodzących w skład zespołu orzekające są: lekarze, psycholodzy, pedagog, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni. Wszystkie osoby posiadają specjalne uprawnienia do orzekania, poparte zadanym egzaminem oraz uzyskanym zaświadczeniem.

Procedury uzyskania orzeczenia

Zespół orzeka na wniosek:

 • Osoby zainteresowanej;
 • Przedstawiciela ustawowego tej osoby;
 • Przedstawiciela ustawowego dziecka;
 • Ośrodka Pomocy Społecznej za zgodą jednego z wyżej wymienionych podmiotów.


Postępowanie wszczyna się na podstawie wniosku, który składa się do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności musi być załączone zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana. Poza tym wymagana jest dokumentacja medyczna (historia choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne) umożliwiająca ocenę stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności.

Postępowanie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obejmuje:

 • zebranie materiału dowodowego dotyczącego naruszenia sprawności organizmu, możliwości funkcjonowania w życiu codziennym i pełnienia ról społecznych
 • dokonania przez lekarza wyznaczonego przez przewodniczącego zespołu wstępnej weryfikacji złożonej dokumentacji w zakresie kompletności oraz ewentualnej konieczności jej uzupełnienia o badania potwierdzające rozpoznaną chorobę zasadniczą;
 • określenie specjalności przewodniczącego składu orzekającego odpowiedniej do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka;
 • powołanie spośród członków zespołu składu orzekającego do rozpoznania wniosku i wydania orzeczenia;
 • kompleksowe dokumentowanie stanu zdrowia i sytuacji społecznej osoby zainteresowanej.

Wniosek jest rozpatrywany w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Osoba zainteresowana lub dziecko, bierze udział w posiedzeniu składu orzekającego. O jego terminie wnioskodawca jest powiadamiany najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. Nieobecność spowodowana ważnymi przyczynami wymaga pisemnej informacji o okolicznościach uzasadniających niestawiennictwo, np. choroba bliskiej osoby, albo inne ważne przypadki losowe. Jeżeli w okresie 14 dni od dnia posiedzenia wnioskodawca nie usprawiedliwi swojej nieobecności, zespół odstąpi od rozpatrzenia sprawy.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach (np. ciężka, przewlekła choroba, ograniczająca możliwość poruszania się lub pobytu w szpitalu wnioskodawcy), skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności zaocznie bez wzywania osoby zainteresowanej na posiedzenie, jeżeli lekarz - przewodniczący składu orzekającego - uzna posiadaną dokumentację za wystarczającą do sporządzenia orzeczenia.

Orzeczenia wydawane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o:

 • znacznym stopniu niepełnosprawności, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do podjęcia zatrudnienia lub zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
 • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy lub zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych
 • lekkim stopniu niepełnosprawności, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające kompensować się przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.


Okresy ważności orzeczenia


Stopień niepełnosprawności orzeka się na stałe lub na czas określony. Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Po ukończeniu 16 lat dziecko stara się o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień


W związku z faktem, iż orzeczenia wydane przez ograny rentowe nie zawierają żadnych wskazań stanowiących podstawę do nabycia uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenia innych organów mogą występować do zespołów orzekających o ich ustalenie. W związku z powyższym w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy złożyć wniosek ustalenie stopnia niepełnosprawności ze wskazaniami do ulg i uprawnień.

Odwołanie

Osoba zainteresowana może wnieść, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach, za pośrednictwem Miejskiego Zespołu, który wydał orzeczenie. Miejski Zespół bada sprawę w ramach samokontroli w terminie 7 dni od dnia wpływu odwołania. Jeżeli w tym terminie zespół orzekający nie wyda nowego orzeczenia uwzględniającego w całości żądania zawartego w odwołaniu lub uzna odwołanie za bezpodstawne, niezwłocznie przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach. Jeżeli osoba uprawniona wniosła odwołanie po upływie 14 dni od dnia doręczenia jej orzeczenia zespół orzekający przesyła odwołania niezwłocznie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie, w przypadku wniesienia odwołania z uchybieniem terminu, nie ma prawa rozpatrywać ponownie sprawy w ramach samokontroli, nie ma także prawa pozostawić sprawy bez dalszego biegu. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach w takim przypadku wyda postanowienie o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Od orzeczenia wydanego w II instancji - Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach - przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego orzeczenia. Odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach składa się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie, tj. Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach.

Postępowanie w sprawach odwołań jest wolne od kosztów i opłat sądowych

Szczegółowe informacje:
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Łukasiewicza 7, 43-603 Jaworzno
nr tel. 32 615-51-51, codziennie w godz. 9:00 - 15:00, w czwartek do 17:00
http://mops.jaworzno.pl/orzekanie-o-niepelnosprawnosci.html