Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

jest jednostką organizacyjną wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)

Główne zadania MOPS:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie do ich usamodzielnienia oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub osób o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnymi
 • zapewnienie dochodu do wysokości interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie
 • stworzenie sieci usług socjalnych, adekwatnych do potrzeb w tym zakresie

Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin realizowane są w poszczególnych jego komórkach organizacyjnych oraz jednostkach organizacyjnych bezpośrednio przez niego nadzorowanych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Północna 9 b, 43-600 Jaworzno
nr tel. 32 618-18-40, codziennie w godz. 7:00 - 15:00, w czwartek do 17:00
 www: mops.jaworzno.pl

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wykonuje Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Do jego podstawowych działań należą:

 • dofinansowanie:
  - uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  - sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  - likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i barier technicznych,
 • finansowanie w części lub całości kosztów tworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w zakresie dotyczącym zadań realizowanych przez Zespół,
 • współpraca oraz wydawanie decyzji dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym,
 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Północna 9 b, 43-600 Jaworzno
nr tel. 32 618-18-70, codziennie w godz. 7:00 - 15:00
http://mops.jaworzno.pl/rehabilitacja-spoleczna-niepelnosprawnych.html


Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej i Usług Opiekuńczych


Zakres działania Zespołu ds. Domów Pomocy Społecznej i Usług Opiekuńczych obejmuje:

 • realizację usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i ustalanie sytuacji życiowej osób i rodzin występujących o udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dziennym domu pomocy społecznej oraz o umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej wszystkich typów,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania i dziennym domu pomocy społecznej oraz umieszczania w Domach Pomocy Społecznej wszystkich typów,
 • dokonywanie uzgodnień z innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w sprawie umieszczania osób w Domach Pomocy Społecznej,
 • realizacja zadań w zakresie wierzytelności z tytułu zasiłków zwrotnych, nienależnie pobranych świadczeń oraz należnych odpłatności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Północna 9 b, 43-600 Jaworzno
nr tel. 32 618-18-67, codziennie w godz. 7:00 - 15:00
http://mops.jaworzno.pl/dom-pomocy-spolecznej.html

Dział Świadczeń Społecznych


Do zadań realizowanych przez Dział Świadczeń Społecznych należą w szczególności:

 • przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie:
  - pomocy rzeczowej, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
  - zasiłków celowych i celowych specjalnych,
  - zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną lub w wyniku zdarzenia losowego,
  - zasiłków okresowych,
  - zasiłków stałych,
  - zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
  - składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  - biletu kredytowanego,
  - sprawienia pogrzebu,
  - pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych.
 • przygotowywanie zleceń do wydawania rzeczy z magazynu,
 • wydawanie talonów do Jadłodajni Miejskiej,
 • udzielanie informacji i wyjaśnień związanych z realizacją świadczeń
 • realizacja świadczeń w formie posiłków dla dzieci w przedszkolach, szkołach i innych placówkach,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Północna 9 b, 43-600 Jaworzno
nr tel. 32 618-18-53, 32 618-18-54, codziennie w godz. 7:00 - 15:00


Dział Świadczeń Rodzinnych

Zakres działania Działu Świadczeń Rodzinnych obejmuje:

 • przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:
  - zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
  - zasiłku pielęgnacyjnego,
  - świadczenia pielęgnacyjnego,
  - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • rozpatrywanie złożonych wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawanie decyzji w tym zakresie,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie zmiany i uchylenia decyzji ostatecznych, wznowienia, zawieszenia oraz umorzenia postępowania
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie uzyskania informacji mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych,
 • prowadzenie spraw związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe i zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, w tym:
  - zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne,
  - wygłaszanie osób, które utraciły prawo do świadczeń rodzinnych,
  - opłacanie i rozliczanie odprowadzonych składek społecznych i zdrowotnych.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Północna 9 b, 43-600 Jaworzno
nr tel. 32 618-17-86, 32 618-17-98, codziennie w godz. 7:00 - 15:00
http://mops.jaworzno.pl/swiadczenia-rodzinne.html


Dział Spraw Alimentacyjnych


Zakres działania Działu Spraw Alimentacyjnych w zakresie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego obejmuje w szczególności:

 • przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie przyjętych wniosków i wydawanie decyzji w tym zakresie,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany i uchylenia decyzji ostatecznych oraz wznowienia, zawieszenia i umorzenia postępowania,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Północna 9 b, 43-600 Jaworzno
nr tel. 32 618-17-90, 32 618-19-42, codziennie w godz. 7:00 - 15:00
http://mops.jaworzno.pl/swiadczenia-alimentacyjne.html


Zespół ds. Readaptacji Psycho - Społecznej

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie funkcjonuje Zespół ds. Readaptacji Psycho – Społecznej, którego celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Zakres działania Zespołu obejmuje również interwencję kryzysową poprzez działania podejmowane przez pracowników w celu umieszczenia osoby zaburzonej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody, jak i poprzez wizyty u osób nie objętych usługami specjalistycznymi, gdzie niezbędna jest natychmiastowa interwencja z powodu kryzysu psychicznego klienta, kryzysowej sytuacji rodzinnej, konfliktu z otoczeniem, itp.

Zespół ds. Readaptacji Psycho - Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 9, 43-600 Jaworzno (Szczakowa)
nr tel. 32 745-12-07, codziennie w godz. 7:00 - 15:00


Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych

Zakres działania Specjalisty ds. Osób Niepełnosprawnych obejmuje:

 • reprezentowanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kontaktach z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób Niepełnosprawnych,
 • współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, których działalność adresowana jest do osób niepełnosprawnych
 • udział w szkoleniach dotyczących zagadnień związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych,
 • opracowywanie projektów i programów społecznych,
 • gromadzenie i udostępnianie informacji zainteresowanym podmiotom w zakresie dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej (strukturalnych i innych) oraz zewnętrznych krajowych,
 • prowadzenie banku informacji o instytucjach i organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie merytoryczne organizacji pozarządowych,
 • tworzenie płaszczyzn współpracy między instytucjami i organizacjami,
 • monitorowanie i analiza zjawisk i problemów w mieście dotyczących niepełnosprawności,
 • organizowanie Dni Godności Osób Niepełnosprawnych,
 • przygotowywanie i koordynacja pism i odpowiedzi zbiorczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie niepełnosprawności,
 • prowadzenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz rzecznictwo ich interesów,
 • sporządzanie analiz, informacji i sprawozdań.


Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-603 Jaworzno (os. Stałe)
nr tel. 752-61-01, poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00 - 15:00
e-mail: maria.materla@mops.jaworzno.pl