Powiatowy Urząd Pracy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Organem realizującym zadania wynikające z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie.

Podstawa prawna:

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego poprzez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego oraz pośrednictwa pracy.

Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy może mieć status:

 • osoby bezrobotnej, tj. takiej, która posiada ustaloną niepełnosprawność, jednak nie jest uprawniona do takich świadczeń jak: renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna, zasiłek stały;
 • osoby poszukującej pracy, tj. takiej, która posiada ustaloną niepełnosprawność i równocześnie jest uprawniona do takich świadczeń jak: renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna, zasiłek stały.

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy - finansowane są wydatki na korzystanie z instrumentów wsparcia oraz usług rynku pracy przez osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu. Zalicza się do nich: szkolenia, staże, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, badania lekarskie i psychologiczne.

Powiatowy Urząd Pracy realizując zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej działa w ramach:

 • pośrednictwa pracy
 • poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
 • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy
 • organizacji szkoleń
 • instrumentów i form wspierających zatrudnienie


Powiatowy Urząd Pracy
ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
nr tel. 32 618-19-16, codziennie w godz. 9:00 - 15:00
e-mail: urzad@pupjaworzno.internetdsl.pl | www: pupjaworzno.internetdsl.pl


Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudniania poprzez:

 • zbieranie ofert, ich aktualizacje i tworzenie własnej bazy informacji o rynku pracy w oparciu o konkretne stanowiska pracy
 • ocenę możliwości dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności
 • dobór odpowiedniej pracy dla osób z określonym stopniem niepełnosprawności
 • informowanie zakładów pracy o możliwościach zawodowych osób niepełnosprawnych oraz przywilejach dla pracodawców wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych


Poradnictwo zawodowe


Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy osobom z naruszoną sprawnością organizmu w podjęciu decyzji zawodowej, czyli w wyborze odpowiedniej kariery zawodowej, poprzez przekazanie właściwych informacji, które ułatwiłyby jej samodzielne podjęcie optymalnej decyzji zawodowej.

Dla osób niepełnosprawnych szczególnie ważne elementy informacji zawodowej dotyczą:

 • możliwości szkolenia i kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju i stopnia uszkodzenia organizmu
 • różnych zawodów i specjalności, stawianych przez nie wymagań fizycznych i psychicznych oraz wskazań i przeciwwskazań co do ich wykonania
 • możliwości uzyskania zatrudnienia w danym zawodzie oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy
 • udzielania porady zawodowej polegające j na przekazaniu profesjonalnej opinii i sugestii dotyczącej optymalnej decyzji zawodowej

Szkolenia


Powiatowy Urząd Pracy inicjuje i organizuje szkolenia dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w urzędzie, w celu zwiększenia ich szans na zatrudnienie, podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenie aktywności zawodowej, a w szczególności w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia oraz utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

Szkoleniem mogą być również objęte osoby niepełnosprawne pozostające w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn od nich niezależnych.

Staże

Staż to kolejna forma wsparcia dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy a niebędących w zatrudnieniu. Jego istotą jest nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez realizowanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą – Organizatorem stażu.

Skierowanie na staż następuje na wniosek jego Organizatora złożony we właściwym urzędzie pracy, przebieg stażu odbywa się w oparciu o umowę określającą w szczególności prawa i obowiązki stron. Umowa o zorganizowanie stażu zawarta jest pomiędzy Organizatorem a Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy, reprezentującym Starostę.

Prace interwencyjne

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy a niebędące w zatrudnieniu, mogą starać się o skierowanie do pracy w ramach prac interwencyjnych.

Wniosek o organizację prac interwencyjnych składa we właściwym urzędzie pracy pracodawca, który zawiera z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy, reprezentującym Starostę, umowę określającą prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb dokonania refundacji. Z osobą niepełnosprawną, skierowaną do prac interwencyjnych, pracodawca zawiera umowę o pracę. W czasie trwania prac interwencyjnych, pracodawca otrzymuje zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych osób niepełnosprawnych. Okres i kwota refundacji zależne są od czasu trwania prac interwencyjnych.

Przygotowanie zawodowe dorosłych


Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych odbywa się również poprzez przygotowanie zawodowe dorosłych. Jego celem jest nabycie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnej do wykonywania zadań zawodowych.

Przygotowanie zawodowe dorosłych może być organizowane w formie:

 • praktycznej nauki zawodu, umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego
 • przyuczenia do pracy dla dorosłych, mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności potwierdzonych zaświadczeniem


Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa we właściwym urzędzie pracy wniosek w sprawie gotowości ich utworzenia. Na wniosek osoby zainteresowanej, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, reprezentujący Starostę, kieruje ją do pracodawcy, u którego odbędzie przygotowanie zawodowe dorosłych. Udział w przygotowaniu zawodowym dorosłych nie wiąże się z nawiązaniem stosunku pracy. Stronami umowy dotyczącej realizacji przygotowania zawodowego dorosłych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, reprezentujący Starostę oraz pracodawca i wyłoniona instytucja szkoleniowa uwzględniona w rejestrze prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Badania lekarskie i psychologiczne


Badania lekarskie i psychologiczne mają na celu stwierdzenie zdolności osoby bezrobotnej i poszukującej pracy a niepozostającej w zatrudnieniu do:

 • wykonywania pracy,
 • uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych,
 • odbycia stażu,
 • wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • oraz określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zawodu.


Własna działalność gospodarcza


Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy a niepozostające w zatrudnieniu, mogą otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, w wysokości określonej w umowie zawartej ze Starostą, którego reprezentuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymały bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej lub jako poszukującej pracy a niepozostającej w zatrudnieniu. Środki przyznawane są na warunkach i w wysokości określonej w umowie zawartej między Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy, reprezentującym Starostę, a zainteresowaną osobą niepełnosprawną. Umowa precyzuje prawa i obowiązki stron oraz tryb dokonania refundacji.

Przy rozpatrywaniu wniosku o środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, bierze się pod uwagę:

 • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia
 • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność
 • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków
 • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy
 • wysokość środków własnych wnioskodawcy
 • wysokość środków finansowych na ten cel w danym roku kalendarzowym


Umowa o udzielenie dotacji zawarta jest w formie pisemnej, rejestracja działalności gospodarczej może nastąpić dopiero po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie. Jeśli ta kolejność nie zostanie zachowana, wniosek o przyznanie środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ten cel nie zostanie rozpatrzony.

Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli z przyczyn leżących po jej stronie zostały naruszone warunki umowy, którą podpisała z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy, reprezentującym Starostę.

Kredyt bankowy

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne, może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności w przypadku gdy:

 • nie korzystała ona z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej
 • pożyczka została w całości spłacona lub umorzona
 • nie otrzymała ona bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadzi tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel

Dofinansowanie następuje po zawarciu umowy między osobą zainteresowaną a Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy, reprezentującego Starostę.