Ulgi dla pracodawców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane są w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zadania, których celem jest wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Działania te obejmują w szczególności:

 • dofinansowanie płacone pracodawcy do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych,
 • refundacja pracodawcy kosztów szkolenia niepełnosprawnych pracowników,
 • zwrot kosztów dostosowania i adaptacji miejsca pracy,
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy,
 • zwrot pracodawcom miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy – asystent osoby niepełnosprawnej.

Podstawa prawna:

Przystosowanie i adaptacja stanowiska pracy (art.26 w/w ustawy)

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne, może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot kosztów:

 • adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
 • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 • rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których powyżej

Pracodawca otrzymuje zwrot kosztów na:

 • osoby bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy;
 • osoby pozostające w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli stali się niepełnosprawni podczas zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.


Maksymalna wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

Pracodawca ubiegający się o zwrot poniesionych kosztów składa wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na:

 • miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu - w przypadku gdy zwrot kosztów dotyczy tej osoby;
 • miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy - w pozostałych przypadkach.


Wyposażenie stanowiska pracy (art. 26 e w/w ustawy)

Pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 36 miesięcy osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu może otrzymać zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Pracodawca ubiegający się o zwrot poniesionych kosztów składa wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.


Asystent osoby niepełnosprawnej (art. 26 d w/w ustawy)


Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków PFRON zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu:

 • w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem,
 • a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.


Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu.

Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20 % liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Pracodawca ubiegający się o zwrot poniesionych kosztów składa wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na:

 • miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu - w przypadku gdy zwrot kosztów dotyczy tej osoby;
 • miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy - w pozostałych przypadkach.


Szkolenia niepełnosprawnych pracowników (art. 41 w/w ustawy)


Pracodawca może ubiegać się o częściową refundację kosztów poniesionych na szkolenie pracownika niepełnosprawnego.

Zwrot kosztów może nastąpić do wysokości 80% ich poziomu, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę niepełnosprawną. Zwrotu kosztów dokonuje Powiatowy Urząd Pracy na warunkach i w wysokości określonej w umowie między pracodawcą a Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy, reprezentującym Starostę.


Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (art. 26 a-c w/w ustawy)

Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez PFRON.

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

Od 1 marca 2011 roku miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do lekkiego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

Od stycznia 2012 roku pracodawca posiadający status zakładu pracy chronionej może maksymalnie otrzymać dofinansowanie w wysokości:

 • 170 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 125% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 50 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Od lipca 2012 roku pracodawca posiadający status zakładu pracy chronionej może maksymalnie otrzymać dofinansowanie w wysokości:

 • 180 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 121% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 45 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Od stycznia 2013 roku pracodawca posiadający status zakładu pracy chronionej może maksymalnie otrzymać dofinansowanie w wysokości:

 • 180 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 100% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 40 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję oraz u osób niewidomych, wysokość dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia.

W 2012 roku pracodawcy z otwartego rynku pracy otrzymują maksymalnie dofinansowanie w wysokości 70% kwot przypadających dla zakładów pracy chronionej, a w przypadku pracowników niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję lub osób niewidomych – 90% kwot przypadających dla zakładów pracy chronionej. Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje 100 % kwot dofinansowania, o których mowa z art. 26a ust. 1 i 1b w/w ustawy.

W 2012 roku przez najniższe wynagrodzenie, które jest podstawą ustalania kwot dofinansowań, rozumie się minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu 2009 r. - 1276 zł

Kwota miesięcznego dofinansowania do kosztów płacy uzależniona jest od wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego oraz:

 • stopnia niepełnosprawności zatrudnionego,
 • szczególnych schorzeń osoby zatrudnionej,
 • typu pracodawcy, u którego niepełnosprawny jest zatrudniony,
 • wymiaru czasu pracy,
 • wieku - w przypadku osób ze stopniem lekkim i umiarkowanym.