Uprawnienia osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane są zadania, których celem jest wsparcie i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. Działania w w/w zakresie objęte są dofinansowaniem do:

 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna:

Turnusy rehabilitacyjne


Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym należy do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W myśl w/w ustawy turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Program turnusu określa w szczególności:

 • rodzaj i cele turnusu oraz formy rehabilitacji odpowiednie do rodzajów schorzeń osób niepełnosprawnych,
 • rodzaje zajęć kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz innych zajęć wynikających ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych,
 • kadrę odpowiedzialna za realizacje programu turnusu.

Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

Osoba niepełnosprawna, w tym również dzieci i młodzież niepełnosprawna, może ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego pod warunkiem, iż:

 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 • wybierze ośrodek, który posiada wpis do specjalnego rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem w przypadku, gdy turnus organizowany jest w formie niestacjonarnej,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych programem turnusu,
 • nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
 • spełni kryterium dochodowe

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie ze środków PFRON, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej
 • 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na osobę - w przypadku zamieszkiwania niepełnosprawnego z rodziną we wspólnym gospodarstwie domowym

W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa powyżej, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą ten dochód został przekroczony. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszenia kwoty dofinansowania.

Obowiązujące od 01.03.2012 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi 3 586,75 zł. Zmienia się ono co trzy miesiące i jest ogłaszane przez Prezesa GUS w formie komunikatu.

Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, albo posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia, może być przyznane dofinansowanie pobytu jej opiekun, pod warunkiem, iż:

 • lekarz, wypisując wniosek, uzasadni konieczność pobytu opiekuna,
 • opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 • opiekun nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innych osób,
 • opiekun ukończył 18 lat, lub
 • opiekun ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane, a osoba niepełnosprawna może korzystać z dofinansowania do turnusu raz w roku kalendarzowym.

Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, lub o systemie ubezpieczeń społecznych, albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wynosi:

 • 27 % przeciętnego wynagrodzenia, dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności
 • 25 % przeciętnego wynagrodzenia, dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 23 % przeciętnego wynagrodzenia, dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności
 • 18 % przeciętnego wynagrodzenia, dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
 • 18 % przeciętnego wynagrodzenia, dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W sytuacji znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku, w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa w turnusach, można obniżyć wysokość dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa powyżej, tj.: 27%, 25%, 23%, 18% przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35 % przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenia o:

 • zaliczeniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
 • niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia lub
 • orzeczenie równoważne lub
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych wniosek o dofinansowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Osoba niepełnosprawna bezdomna, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, składa wniosek o dofinansowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca pobytu. Osoba niepełnosprawna pozostająca pod opieką składa wniosek o dofinansowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca pobytu.

Do wniosku o dofinansowanie dołącza się:

 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię orzeczenia, lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności
 • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny inne wskazane dokumenty

Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

Uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku następnym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w przypadku występowania we wniosku braków formalnych wzywa pisemnie Wnioskodawcę o ich uzupełnienie. Ich nieusunięcie w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jednocześnie pisemnie informuje Wnioskodawcę, iż rozpatrzenie jego wniosku nastąpi nie wcześniej niż po przekazaniu do powiatu środków finansowych na realizację zadania przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W przypadku podjęcia decyzji dotyczącej dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej niezwłocznie przekazuje Wnioskodawcy pisemną informację dotyczącą dofinansowania. W sytuacji nieprzyznania dofinansowania informacja taka zawiera uzasadnienie. W rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, od informacji o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie przysługuje odwołanie. Osoba niepełnosprawna, której przyznano dofinansowanie, wybiera konkretny turnus, zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza zawartymi we wniosku lekarskim i powiadamia o tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie 30 dni od otrzymania informacji o dofinansowaniu, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Należy wybrać turnus prowadzony przez organizatora, który uzyskał wpis do rejestrów organizatorów turnusów prowadzonych przez wojewodów.

Dofinansowanie przekazywane jest bezpośrednio wybranemu organizatorowi, a nie osobie niepełnosprawnej. Kwota przekazywanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Dokonanie wyboru turnusu niezgodnego ze wskazaniami lekarza zawartymi we Wniosku lekarskim na turnus rehabilitacyjny uniemożliwi Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej przekazanie organizatorowi przyznanego dofinansowania, a tym samym osoba niepełnosprawna poniesie pełny koszt uczestnictwa w turnusie. Z koniecznością pełnej odpłatności osoba niepełnosprawna musi się liczyć również w przypadku pobytu na turnusie odbywającym się w ośrodku niedostosowanym do jej rodzaju schorzeń, określonych we wniosku lekarskim na turnus rehabilitacyjny.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów uczestnictwa w turnusie, który odbył się przed przyznaniem środków finansowych.

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie
ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
nr tel. 32 618-18-70, poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
e-mail: mops@mops.jaworzno.pl